CS5328_V13926596180电源路径管理5A异步降压型铅酸电池充电管理IC.pdf

想预览更多内容,点击预览全文

申明敬告:

本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击这里二次下载

文档介绍

CS5328,手机QQ:2784802948 / 1 BATUV 2 DR_PASS PMOS 3 DR_SYSOFF BLOCK PMOS 4 DR_BLK BLOCK PMOS 5~7 SW , 8 PGND - 9 BST 10 VPM 11 CSP 12 BAT 13 SYSOFF 14 NTC , 15 AGND - 16 COM 17 STAT2 2 18 STAT1 1 19 VCC LDO 20 VIN

21~23 SYS 24 NC - 25 EN (,) 26 FB 27 ITERM 28 VSEN VIN VIN -0.3~30 V TJ -40~150 ℃ TSTG -60~150 ℃ TSDR ( 10s) 260 ℃ VIN 3.8~24 V TJ -40~125 ℃ TA -40~85 ℃

2 θJA(EQA28) - 45 ℃/W θJC(EQA28) - 10 ℃/W 13” 16mm 3000 units CS5328E EQA28 CS5328E XXXX 50 units

ESD HBM() ±2KV MM() ±200V

1. ,, ,。

2. PCBCS5328E,。CS5328EPCB。 page3 Jul,2021 Rev1.0 ChipstarMicro-electronics CS5328E

(,V =18V,R =12.5mΩ,L=6.8uH) IN CS VIN 3.8 24 V VIN VIN(UVLO) VIN 3.6 V Δ VIN 200 mV VIN(UVLO) VIN VIN(OVP) VIN 24 V VIN ΔVIN(OVP) 1.35 V VACOK ACOK VIN , VIN -VBAT 370 mV ΔVACOK ACOK 140 mV VCC VCC 5 V ISD VEN=0 300 μA

您可能关注的文档

最近下载