部编版五年级下册语文全册看拼音写词语(附答案).doc

想预览更多内容,点击预览全文

申明敬告:

本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击这里二次下载

文档介绍

部编版小学语文精品资料设计 PAGE PAGE 1

部编版小学语文精品资料设计

部编版五(下)全册看拼音写词语(附答案)

2、祖父的园子 hú dié qīng tíng mà zha yīng táo yú shù chú tou chéng rèn shuǐ piáo suí yì yīn liáng yuán gǔn gǔn míng huǎng huǎng

5、草船借箭 dù jì jūn shì wěi tuō zhào bàn yù jì jǐn jí chéng fá tàn tīng sī zì bù zhì diào dù shuǐ zhài nà hǎn jūn lìng zhuàng shén jī miào suàn

6、景阳冈 xìng mìng guǐ jì pò làn chǐ xiào xiōng táng quán tóu sū ruǎn yī yǐn ér jìn bàn yè sān gēng

10、军神

?zhěn suǒ nián líng tǔ fěi shú liàn bēng dài jīng yí shěn shì shāng shì shī xíng qīng xǐng chàn dǒu zhǎn xīn yóu zhōng cāng bái cí xiáng róng xìng má zuì jì yī zhēn jiàn xiě yī shēng bù kēng sù rán qǐ jìng

11、青山处处埋忠骨 nǐ dìng duàn liàn wèi wèn juàn liàn bēn fù? fán máng tè shū qiān zì xià yì shí qíng bù zì jīn

13、人物描写一组 shuāi jiāo qī fu pò zhàn jiǎo wàn zhī tǐ gé jú wú y

您可能关注的文档

最近下载